Automatyka
Sterowanie
Wizualizacja
Integracja
Robotyzacja
Hutnictwo
Odlewnictwo
Elektrownie
> System monitoringu mediów
służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia mediów
Pozwala ustalić źródła kosztów i wspiera decyzje związane z ich optymalizacją. Stanowi narzędzie dla służb utrzymania ruchu i służb finansowych.

System monitoringu mediów

System monitoringu mediów TRYTON ENERGY służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia mediów takich, jak woda, prąd, gaz, ciepło oraz para. Korzystanie z naszego autorskiego systemu umożliwia szybkie ustalenie źródła kosztów oraz wspiera proces podejmowania decyzji związanych z ich optymalizacją. TRYTON ENERGY to narzędzie stosowane w pracy służb utrzymania ruchu i służb finansowych.
 

Dlaczego system monitoringu mediów się opłaca?

 
Szybko rosnące ceny mediów często wpływają niekorzystnie na rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Dlatego monitoring i optymalizacja ich zużycia staje się koniecznością dla coraz większej liczby firm. Dzięki wiarygodnym narzędziom do zarządzania zużyciem mediów firmy otrzymują możliwość uzyskania pełnej kontroli nad ponoszonymi w tym zakresie kosztami.
 
Jest to możliwe m.in. dzięki modułowi STRAŻNIK, w który wyposażony został nasz system monitoringu mediów TRYTON ENERGY. Oprogramowanie pozwala nie tylko na monitorowanie zużycia, ale również opracowuje prognozy eksploatacji mediów (samodzielnie, na podstawie danych pomiarowych) oraz alarmuje użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem o zagrożeniu przekroczenia ustalonych wartości.

Dane obsługiwane przez system monitoringu mediów

 
Podstawowym źródłem danych, którymi operuje system monitoringu mediów, są wszelkiego rodzaju liczniki – energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu oraz pary. System przystosowany jest do zliczania ilości mediów mierzonych za pomocą różnego typu przepływomierzy. Możliwe jest również pobranie danych z istniejących w obiekcie systemów pomiarowych i informatycznych.
 
Oprócz zużycia, TRYTON ENERGY agreguje inne wielkości fizyczne, w tym dane informujące o jakości pobieranych mediów, np. z mierników parametrów sieci.
 

Odczyt, rejestracja i transmisja danych

 
Odczyt danych odbywa się przy użyciu protokołów komunikacyjnych zastosowanych przez producentów urządzeń pomiarowych. W przypadku gdy urządzenia pomiarowe nie mają możliwości transmisji, dostarczane są lokalne jednostki akwizycji danych.
 
Dane pomiarowe są pobierane i rejestrowane w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych oraz post-factum z układów wyposażonych we własny datalogger. Istnieje możliwość wprowadzania pewnej grupy danych przez pracowników w ramach przygotowanego interfejsu.
 
Do transmisji danych wykorzystywane są różnorodne media: istniejąca lub nowo zbudowana lokalna sieć zakładowa (INTRANET), telefonia komórkowa bądź łączność radiowa.
 
 
efekt automatyka
 
 

Architektura systemu TRYTON ENERGY

 
System monitoringu mediów TRYTON ENERGY instalowany jest na dedykowanym serwerze. Dla użytkownika projektowany jest indywidualny, przyjazny interfejs operatorski, który odzwierciedla strukturę zakładu z naniesioną synoptyką lokalizacji poboru mediów. Głównym zadaniem systemu jest prezentacja zużycia mediów w formie tabelarycznej i na wykresach, a także tworzenie raportów i eksport danych do innych aplikacji.
 

Możliwości systemu TRYTON ENERGY

 
TRYTON ENERGY może wymieniać dane z aplikacjami sterującymi i kontrolującymi procesy produkcji. Pozyskane informacje umożliwiają rozliczanie mediów na poszczególne procesy przemysłowe lub na jednostkę produktu.
 
TRYTON ENERGY umożliwia wprowadzenie wartości opłat taryfowych dla poszczególnych typów poborów. Generuje bilanse oraz raporty w jednostkach fizycznych i wartości opłat w różnych przekrojach przystosowanych do potrzeb użytkownika, np. w ujęciu czasowym z wyróżnieniem medium, wydziału itp.
 
TRYTON ENERGY umożliwia eksport danych do różnych typów plików, np. arkuszy kalkulacyjnych, a także do zewnętrznych baz danych, na strony WWW i do systemów ERP. Eksport możliwy jest w postaci nieprzetworzonej lub zagregowanej. System monitoringu mediów posiada wbudowane mechanizmy automatycznie generujące pliki rozliczeniowe dla lokalnych oddziałów Zakładu Energetycznego.
 
TYTON ENERGY posiada rozbudowany system alarmów. Alarmy generowane są dla obsługi branży energetycznej i systemów zarządzających węzłami technologicznymi. Alerty dostępne są lokalnie w aplikacji lub wysyłane do określonych osób na pocztę elektroniczną lub telefon komórkowy.
TRYTON ENERGY wyposażony jest w moduł STRAŻNIK, który na podstawie bieżącego zużycia mediów oraz danych archiwalnych opracowuje i publikuje prognozy, a także alarmuje z wyprzedzeniem o zagrożeniu przekroczenia wartości zamówionej. System monitoringu mediów stale porównuje dane pomiarowe z wprowadzonymi wartościami.
 

Zakres oferowanych usług

 
Indywidualny projekt systemu monitoringu mediów:
 
  • projekt obejmuje uzupełnienie infrastruktury pomiarowej oraz sieć informatyczną,
  • przygotowujemy indywidualnie interfejs graficzny oraz modele raportowania;
 
Dostawa i montaż w zakresie:
 
  • dodatkowych urządzeń pomiarowych,
  • układów realizujących sieć akwizycji danych,
  • serwera systemowego;
 
Instalacja i uruchomienie:
 
  • oprogramowania systemowego i aplikacyjnego,
  • wdrożenie systemu;
 
Usługi serwisowe:
 
  • w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego.