Automatyka
Sterowanie
Wizualizacja
Integracja
Robotyzacja
Hutnictwo
Odlewnictwo
Elektrownie
> System TRYTON ENERGY
służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia mediów
Pozwala ustalić źródła kosztów i wspiera decyzje związane z ich optymalizacją. Stanowi narzędzie dla służb utrzymania ruchu i służb finansowych.

System TRYTON ENERGY

ZAKRES OFEROWANEJ USŁUGI

System TRYTON ENERGY służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia mediów takich jak:
  • woda
  • prąd
  • gaz
  • ciepło
  • para
Szybko rosnące ceny mediów często wpływają niekorzystnie na rentowność i konkurencyjność przedsiębiorstw. Dlatego monitoring i optymalizacja ich zużycia staje się koniecznością dla coraz większej liczby firm.
Dzięki wiarygodnym narzędziom do zarządzania zużyciem mediów, firmy zyskują możliwość uporządkowania oraz pełnej kontroli kosztów w tym zakresie.
System TRYTON ENERGY służy do bieżącej kontroli oraz efektywnej analizy procesu produkcyjnego pod względem zużycia różnych mediów. Pozwala ustalić źródła kosztów i wspiera decyzje związane z ich optymalizacją. Stanowi narzędzie dla służb utrzymania ruchu i służb finansowych.

OBSŁUGIWANE DANE

Podstawowym źródłem danych są wszelkiego rodzaju liczniki, głównie energii elektrycznej, wody, ciepła, gazu, pary. System przystosowany jest do zliczania ilości mediów mierzonych za pomocą różnego typu przepływomierzy. 
Możliwe jest również pobranie danych z istniejących na obiekcie systemów pomiarowych i informatycznych. Oprócz zużycia TRYTON agreguje inne wielkości fizyczne w tym dane informujące o jakości pobieranych mediów np. z mierników parametrów sieci.

ODCZYT, REJESTRACJA I TRANSMISJA DANYCH

Odczyt danych odbywa się przy użyciu protokołów komunikacyjnych zastosowanych przez producentów urządzeń pomiarowych. W przypadku gdy urządzenia pomiarowe nie mają możliwości transmisji, dostarczane są lokalne jednostki akwizycji danych.
Dane pomiarowe są pobierane i rejestrowane w zdefiniowanych przez użytkownika interwałach czasowych oraz post-factum z układów wyposażonych we własny dataloger. Istnieje możliwość wprowadzania pewnej grupy danych przez pracowników w ramach przygotowanego interfejsu.
Do transmisji danych wykorzystywane są różnorodne media: istniejąca lub nowo zbudowana lokalna sieć zakładowa (INTRANET), telefonia komórkowa lub łączność radiowa.
 

ARCHITEKTURA TRYTON ENERGY

System TRYTON ENERGY instalowany jest na dedykowanym serwerze. Dla użytkownika projektowany jest indywidualny przyjazny interfejs operatorski odzwierciedlający strukturę zakładu z naniesioną synoptyką lokalizacji poboru mediów. Głównym zadaniem systemu jest prezentacja zużycia mediów w formie tabelarycznej i na wykresach, tworzenie raportów i eksport danych do innych aplikacji.
 
 
 
 

Korzyści z instalacji TRYTON ENERGY

TRYTON ENERGY może wymieniać dane z aplikacjami sterującymi i kontrolującymi procesy produkcji. Pozyskane informacje umożliwiają rozliczanie mediów na poszczególne procesy przemysłowe lub wręcz na jednostkę produktu.
TRYTON ENERGY umożliwia wprowadzenie wartości opłat taryfowych dla poszczególnych typów poborów. Generuje bilanse i raporty w jednostkach fizycznych i wartości opłat w różnych przekrojach przystosowanych do potrzeb użytkownika np. w ujęciu czasowym z wyróżnieniem medium, wydziału itp.
TRYTON ENERGY umożliwia eksport do: zewnętrznych baz danych, różnych typów plików np. arkuszy kalkulacyjnych, na strony WWW i do systemów ERP, w postaci nieprzetworzonej lub zagregowanej. System posiada wbudowane mechanizmy automatycznie generujące pliki rozliczeniowe dla lokalnych oddziałów Zakładu Energetycznego.
TYTON ENERGY posiada rozbudowany system alarmów. Alarmy generowane są dla obsługi branży energetycznej i dla obsługi systemów zarządzających węzłami technologicznymi. Dostępne są lokalnie w aplikacji lub wysyłane do określonych osób na pocztę elektroniczną lub telefon komórkowy.
TRYTON ENERGY wyposażony jest w moduł STRAŻNIK, który na podstawie bieżącego zużycia i danych archiwalnych opracowuje i publikuje prognozy oraz alarmuje z wyprzedzeniem o zagrożeniu przekroczenia wartości zamówionej. Jednocześnie porównuje dane pomiarowe z wartościami
 

Zakres oferowanej usługi

Indywidualny projekt:
- projekt obejmuje uzupełnienie infrastruktury pomiarowej, sieć informatyczną, dla konkretnego odbiorcy przygotowywany jest indywidualny interfejs graficzny oraz modele raportowania
Dostawa i montaż:
- w zakresie dodatkowych urządzeń pomiarowych, układów realizujących sieć akwizycji danych, serwera systemowego
Instalacja i uruchomienie
- dotyczy oprogramowania systemowego i aplikacyjnego oraz wdrożenia systemu
Usługi serwisowe
- w zakresie serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego
 

Zobacz inne
nasze produkty